وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
یکشنبه 17 مهر‌ماه سال 1384
ارتباط سلولهای تمایز نیافته با ایجاد تومور

 

 

به گفته محققان برخی انواع سرطان ها از نواقص موجود در سلولهای تمایز نیافته ایجاد می شوند. نتایج یک مطالعه نشان می دهد که اگر ملکولهای کلیدی و مهم در محل مناسب سلولهای تمایز نیافته پیش از آنکه تقسیم شوند ، قرار نگیرند ممکن است منجر به ایجاد تومورهای مرگبار شود.سلولهای جنینی در اولین مراحل تشکیل جنین قابل تغییر هستند و تقسیم سریعی دارند اما خیلی زود شروع به تمایز می کنند و به انواع مختلف بافت ها تبدیل می شوند تا بالاخره بصورت سلولهای تخصص یافته مانند سلولهای عصبی یا نورون ها ، سلولهای خونی یا عضلانی در می آیند.برخی سلولهای تومور بیشتر شبیه به سلولهای تمایز نیافته هستند زیرا مشابه هم هستند ، سریع تقسیم می شوند ، و در بدترین حالت یعنی متاستاز در سراسر بدن منتشر می شوند و خود را دربافتی جدید جای می دهند.سلولهای تخصص یافته ممکن است با افزایش سن یا در اثر صدمات از بین بروند و بدن ذخیره ای از سلولهای تمایز نیافته را در اختیار دارد تا جایگزین آنها نماید.معمولا سلولهای تمایز نیافته به دو گروه تقسیم می شوند: یک سری از آنها عینا مانند سلول والد هستند و این ذخیره سلولی را حفظ می کنند و گروه دیگر سلولهایی هستند که تمایز می یابند.بعضی ژن های خاص در سلولهای تمایز نیافته اهمیت حیاتی دارند. اگر این ژن ها صدمه ببینند ، سلولهای جدید ممکن است دیگر قادر به کنترل تکثیر خود نباشند واین امر منجر به ایجاد سرطان می شود. و به وقایعی باز می گردد که دستجات نامتقارنی را در داخل سلولهای تمایز نیافته ایجاد می کند.بنابراین تحقیق فوق لزوم مطالعات بیشتر در زمینه ارتباط بین سلولهای تمایز نیافته و تومورها را در دیگر ارگانیسم ها و در انسان نشان می دهد