وب نوشت ‌های دانش آموز سال دوم تجربی
شنبه 26 آذر‌ماه سال 1384
افزایش کارآیی سلول های تمایز نیافته

 

 

سلول تمایز نیافته

 

دانشمندان می گویند سلولهای تمایز نیافته جنینی می توانند به هر بافتی تبدیل شوند ، اما سلولهای تمایز نیافته بزرگسال به بخشی از بدن که در آن قرار دارند محدود می شوند. به گزارش BBC ، محققان آمریکایی شواهدی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه این سلولها ی بزرگسال می توانند بطور موفقیت آمیزی با دیگر سلولها ادغام شوند تا در جایی بغیر از محدوده ای از بدن که در آن قرار دارند ، بکار گرفته شوند. و این بدان معنی است که سلولهای تمایز نیافته بزرگسال را نیز می توان در مبارزه با بیماری ها بکار برد. منتقدین تحقیق در زمینه سلولهای تمایز نیافته استفاده از سلولهای جنینی را برای ایجاد جنین های انسانی که تنها از آنها برای بدست آوردن سلولهای تمایز نیافته استفاده می شود را غیر اخلاقی می دانند زیرا این کار مستلزم از بین بردن یک جنین در اولین مراحل شکل گیری است. در نتیجه دانشمندان بویژه در آمریکا که هزینه ای به انجام اینگونه تحقیقات تخصیص داده نمی شود ، در صدد برآمده اند با استفاده از سلول های تمایز نیافته بزرگسال ، روشهایی را برای درمان بیماری ها بیابند.تحقیقات گذشته نیز نشان داده اند که این سلولها را می توان با سلولهایی از دیگر بخش های بدن ادغام کرد. اما بدلیل آنکه تعداد کروموزوم ها در سلولهای ادغام شده دو برابر است در مورد تقسیم مشکل دارند و برای پر کردن بافت صدمه دیده با هم تداخل می کنند. محققان نشان داده اند که می توان موش های مبتلا به نوعی بیماری بنام تیروزنما ی تیپ یک مبتلا هستند که باعث یرقان و سیروز کبدی می شود ، را با وارد کردن این سلول ها به کبدشان درمان کرد. ارزیابی ها نشان دادند این سلولها به تعداد کروموزوم ها ی نرمال بازگشتند. اما علت این امر مشخص نیست. این گروه در حال حاضر امکان استفاده از یک ملکول سیگنال دهنده بنام فاکتور رشد 1 شبیه به انسولین را برای تسریع این فرآیند بررسی می کند چرا که برای موثر واقع شدن در شرائط انسانی بسیار کند است.